Симметрия и асимметрия межуровневых соотношений трёхэлементного главного компонента безличного предложения

Symmetry and asymmetry of interlevel corelations of three-element main component of impersonal sentence
Коваль Л.М.
Цитировать:
Коваль Л.М. Симметрия и асимметрия межуровневых соотношений трёхэлементного главного компонента безличного предложения // Universum: филология и искусствоведение : электрон. научн. журн. 2014. № 2 (4). URL: https://7universum.com/ru/philology/archive/item/1005 (дата обращения: 24.05.2024).
Прочитать статью:
Keywords: impersonal sentence, main component, interlevel correlation, formal-syntactic structure, semantic-syntactic structure, predicaty-predicate’s component, main predicate, accompanying predicate

АННОТАЦИЯ

В статье проанализирована специфика межуровневой корреляции трёхэлементного главного компонента безличного предложения с его семантико-синтаксическими коррелятами — предикатно-предикатной структурой и предикатно-бипредикатной структурой.

ABSTRACT

In the article have analyzed the specificity of interlevel correlation of three-element main component of impersonal sentences with its basic semantic-syntactic correlates — predicaty-predicate’s structure and predicaty-bepredicate’s structure.


Список литературы:

1.    Ачилова О.Л. Категорійна семантика кратності в системі мови та художньому тексті: автореф. дис. …канд. філол. наук: 10.02.01 — К., 2011. — 20 с.
2.    Вихованець І.Р. Семантико-синтаксична структура речення. — К., 1983. — 220 с.
3.    Вінниччина. — № 99. — 25.12.2013.
4.    Газета по-українськи. — № 103. — 06.12.2013.
5.    Городенська К.Г. Предикативно-валентна основа елементарного односкладного речення // Українська мова. — 2001. — № 1. — С. 69—73.
6.    Данилович О.Д. Семантика іменників в іменній групі/ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rusnauka.com (дата обращения: 17.12.2013).
7.    Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років. — Харків, 2010. — 320 с.
8.    Іванцова М. Родовий відмінок. — К.: Нора-Друк, 2011. — 296 с.
9.    Коваль Л. Формально-граматична парадигма складеного головного компонента безособового речення української мови // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). — Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. — Кн. 3. — С. 37—44.
10.    Косенко К.О. Предикатна основа та семантично-граматична диференціація дієслівних зв’язок в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 — К., 2010. — С. 81—85.
11.    Кретов А.А. Асимметрия в лингвистике // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2010. — № 25. — С. 63—69.
12.    Молодіжна газета Вінниччини. — № 23. — 06.12.2013.
13.    Пасічник І. Семантичні групи одно-тривалентних предикатів-прикметників (на матеріалі роману «Волинь» У. Самчука) / [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1091/1/ Semantic%20%20groups.pdf (дата обращения: 19.12.2013).
14.    Подолинний А.М. Жити Україною. — Вінниця, 2007. — 306 с.
15.    Рябий М. Ave Vita. — Вінниця: Книга-Вега, 2011. — 615 с.
16.    Сільські вісті. — № 152 (19045) . — Четвер. 26.12.2013.
17.    Сопачова В. Аналітичні предикативні синтаксеми зі значенням зміни стану // Лінгвістичні студії. — Донецьк: ДонНУ, 2012. — Вип. 25. — С. 71—76.
18.    Туровська Л. Термінологізація назв осіб в українській мові // Українська мова. — 2009. — № 2. — С. 86—94.
19.    Яворівський В.О. Твори у 5-ти т. — К.: Фенікс, 2008. — Т. І: Вічні Кортеліси: документальна повість; Оглянься з осені: роман; А тепер — Іди: роман. — 714 с.
20.    Яременко Л. Дощ за вікном, або Аварійний вихід. — К.: Ярославів Вал, 2013. — 272 с.

Информация об авторах

канд. филол.наук, доцент кафедры украинского языка и общего языкознания, докторант, Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского, Украина, Винница

candidate of Philology, Associate Professor of Vinnytsia State Pedagogical University named by Mikhailo Kotsubinsky, doctoral student, Ukraine, Vinnytsia

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер ЭЛ №ФС77-54436 от 17.06.2013
Учредитель журнала - ООО «МЦНО»
Главный редактор - Лебедева Надежда Анатольевна.
Top